(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-P4GKQBT'); var _ss = _ss || []; _ss.push(['_setDomain', 'https://koi-3QNTR92XO0.marketingautomation.services/net']); _ss.push(['_setAccount', 'KOI-4KEERORWRM']); _ss.push(['_trackPageView']); window._pa = window._pa || {}; // _pa.orderId = "myOrderId"; // OPTIONAL: attach unique conversion identifier to conversions // _pa.revenue = "19.99"; // OPTIONAL: attach dynamic purchase values to conversions // _pa.productId = "myProductId"; // OPTIONAL: Include product ID for use with dynamic ads (function() { var ss = document.createElement('script'); ss.type = 'text/javascript'; ss.async = true; ss.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'koi-3QNTR92XO0.marketingautomation.services/client/ss.js?ver=2.4.0'; var scr = document.getElementsByTagName('script')[0]; scr.parentNode.insertBefore(ss, scr); })();
function toggleMute() { var video=document.getElementById("video"); var mutebutton = document.getElementById("mute"); video.muted = !video.muted; if(mutebutton.classList.contains("fa-volume-slash")){ mutebutton.classList.replace("fa-volume-slash", "fa-volume"); } else{ mutebutton.classList.replace("fa-volume", "fa-volume-slash"); } } document.documentElement.style.setProperty('--breadcrumb-color', 'black');

Privacybeleid O3 SHIFT

O3 Shift hecht veel belang aan jouw privacy. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, legitieme, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacybeleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat.

 

Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.

 

We hebben het hier over jou als (toekomstige) klant van ons bedrijf, als een begunstigde, een andere betrokkene of een contactpersoon bij een andere organisatie die met ons in contact staat.

 

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. We leggen je eveneens uit welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je:

 • onze producten en diensten gebruikt;
 • inschrijft op onze nieuwsbrief;
 • het contactformulier invult;
 • vragen stelt via onze website;
 • ons bedrijf bezoekt of aanwezig bent op één van onze evenementen;
 • ….;

Gelieve er rekening mee te houden dat wij ons privacybeleid kunnen aanpassen.

 

De meest recente versie is terug te vinden op onze website https://www.o3shift.com.

 

O3 DEVELOPMENT, de eigenaar van deze website en actief in België, met de maatschappelijke zetel gelegen 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 13 met KBO-nummer 0739.704.776 is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende manieren:

 • Het adres Nijverheidsstraat 13, 2260 Oevel;
 • Via mail op het e-mailadres hello@o3shift.com

Voor O3 Shift is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be

Website: Gegevensbeschermingsautoriteit


Recht op privacy

 

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer wij jouw toestemming vragen dan kan je die toestemming altijd intrekken.

 

Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

 

Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

 

De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

 

Het kan gebeuren dat de gegevens die we van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

 

Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen kan geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

 

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien je niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang. Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

 

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Je kan ons vragen om de persoonsgegevens, die je aan ons gegeven hebt, aan een derde partij over te dragen.

 

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vind je hierboven.

 

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag;

 

 • via een brief op het adres Nijverheidsstraat 13, 2260 Westerlo;
 • per e-mail op het e-mailadres hello@o3shift.com

 

Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn over welk recht je wenst uit te oefenen en op welke manier. Zo kunnen we jouw aanvraag correct afhandelen.

 

Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer zwart, ter bescherming van je privacy.

 

We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs van identiteit afgeleverd wordt.

Om welke reden verwerken wij jouw gegevens?

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Hierbij sommen we de belangrijkste op:

 • fiscaal recht;
 • handelsrecht;
 • waarborg- en garantie rechten;
 • je identiteit verifiëren. Dit kan door een duidelijke recente kopie van jouw identiteitskaart te vragen;
 • de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.

 

Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten. Om je een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

 

O3 SHIFT moet als bedrijf kunnen functioneren inzake direct marketing en communicatie. Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen jouw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van O3 Shift Mocht je toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan je bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.

 

O3 SHIFT wenst met jou, als bestaande klant, te blijven communiceren via direct marketing. Dit kan op jouw specifieke vraag of wij kunnen vermoeden dat je interesse hebt in onze nieuwe diensten. Gezien wij tot doel hebben om je steeds een betere service, betere producten aan te bieden en dit aan je willen communiceren verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketing onder het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf om te ondernemen. Deze informatie kan je op allerlei manieren bereiken namelijk per e-mail, per post, per telefoon en op evenementen. Wij kiezen het meest geschikte kanaal dat jou zo weinig mogelijk stoort. Mocht je toch onze commerciële communicaties niet wensen te ontvangen dan kan je bezwaar indienen tegen onze direct marketing.

 

O3 SHIFT creëert prachtige woonconcepten op unieke locaties. Onze kandidaat kopers zijn personen die specifiek op zoek zijn naar informatie over duurzame woonprojecten. O3 SHIFT communiceert dan ook met zijn potentiële kopers mits zij daar de toestemming hebben gegeven op de door O3 SHIFT georganiseerde evenementen, via inschrijving op de nieuwsbrief en het contactformulier op deze website.

Wij verkopen of verhuren jouw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

Zakelijke relaties zijn onder andere samenwerkende partners, leveranciers, klanten en prospecten. O3 Shift verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden. Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciersbeheer verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, GSM nummer, adres, e-mailadres en IP adres.

Onze particuliere klanten kopen ons ontroerend goed bij de verschillende bouwprojecten.

Om jou als klant te identificeren, om mee te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer, financiële transacties en IP adres.

Onze potentiële nieuwe klanten hebben interesse in duurzame vastgoedprojecten. O3 Shift wenst hen dan ook op de hoogte te houden van deze vastgoedprojecten. Om met hen te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, telefoon en/of GSM nummer, adres, e-mailadres en IP-adres.

Om veiligheidsredenen weten we graag wie in onze gebouwen vertoeft. We verwerken de volgende gegevens: voornaam, naam, gsmnummer en e-mailadres. Deze verwerking valt onder ons gerechtvaardigd belang.

Het realiseren van deze duurzame bouwprojecten is een gigantisch werk. Daarenboven veroorzaakt de ligging van deze sites (vb. in de steden) de nodige hinder voor de buren. Het is dus in het belang van de buren (de betrokkene) dat zij tijdig op de hoogte zijn van de komende werken opdat ze voor zichzelf de nodige voorbereidingen kunnen treffen (vb. vroeger vertrekken, andere weg zoeken, …) Om met de buren te kunnen communiceren verwerken we de naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en gsm nummer. Deze verwerking gebeurt onder het gerechtvaardigd belang.

 

We kunnen ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen, bijvoorbeeld door ze aan te kopen van bedrijven. Die bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat de betrokken persoonsgegevens rechtmatig verzameld wordt.

 

We kunnen camera’s gebruiken in en rond onze gebouwen. Als het om bewakingscamera’s gaat dan respecteren we de wettelijke regels. Je herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijke zichtbare sticker.

 

Beeldopnames worden maximaal 30 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn:

 • als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van een misdrijf of overlast;
 • een schade te bewijzen;
 • een dader, een getuige of een slachtoffer te identificeren.

 

Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

Wij delen jouw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming  hebben gekregen, indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen jouw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben.

 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers en samenwerkende partners die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. O3 SHIFT werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen. Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.

 

O3 SHIFT gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.

 

Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.

 

De persoonsgegevens van potentiële nieuwe klanten, de prospecten, bewaren we initieel 5 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de prospect en O3 SHIFT dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 5 jaar in.

 

De persoonsgegevens van bestaande klanten, leveranciers, onderaannemers, …., bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10 jaar in.

 

De persoonsgegevens van de buren rond onze projecten bewaren we 1 jaar na de oplevering van het desbetreffende project.